Inför flyttning

Detta skall du städa

Inför besiktning

Överlåtelseavtal
 
BRF. FASANEN
Glöm inte att kolla "Viktiga nyheter" längst ner till vänster
Copyright © 2009 by Lise Danielsson All Rights reserved lise.danielsson@telia.com
Om du skall flytta

Perstorp

Inför flyttning.
När du flyttar är det nödvändigt:

att hela lägenheten är välstädat. Glöm inte balkong och förrådsutrymmen.

att  dekaler och kontaktpapper är borttagna.

att  heltäckande mattor i på parkett och i våtutrymmen (badrum, wc och kök) är avlägsnade.

att heltäckande mattor i övriga utrymmen är väl rengjorda och utan skador om de lämnas kvar.

att alla nycklar som tillhör lägenheten är återlämnade senast kl. 12.00 avflyttningsdagen.

Den hyresgäst som inte fullgjort ovannämnda skyldigheter måste vi debitera för att ställa i ordning i lägenheten.
 
Detta skall du städa.
 
Allmänt för lägenheter gäller att rengör följande:

armaturer

ventiler

golv och golvbrunnar

fönster med karmar och fönsterbänkar

lister och trösklar

dörrar och karmar

element (även bakom)

strömbrytare och eluttag

garderober, in- och utsida

garderobsbackar

Badrum och toalett

wc-stolens in- och utsidor samt krök

badkar, även under

tvättställ, även undersida

badrumsskåp och spegel

Kök

spisen in - och utvändigt samt bakom

kyl och frys - frosta av och gör rent in- och utvändigt samt ovanpå

galler under skåpen

köksskåp in- och utvändigt samt ovanpå

lådor in- och utvändigt

bänkskivor ovanpå och under

spisfläkt och kryddhylla
Inför besiktning.
 
Inför besiktningen är det nödvändigt :

att alla utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten såsom dörrar, gardinbeslag, tvättcylinder, bestickslådor, sopkorg och vaskpropp finns i lägenheten på besiktningsdagen. (till spisen hör: 2 st. plåtar, 1 st. ugnsplåt och 1 st. galler).

att  badrumsskåp och hatthylla är uppsatta.

att parkettgolv och golv i våtutrymmen (badrum, wc och kök) inte är dolda av heltäckande mattor.

Vi reserverar oss för eventuella skador som vid besiktning döljs av mattor, möbler eller tavlor. Kostnader för reparation av sådana skador debiteras efter avflyttning.
Överlåtelseavtal.
 
Om du skall flytta kan du antingen välja att sälja din lägenhet själv eller att göra en överlåtelse av lägenheten till föreningen.

Oavsett vilket du väljer måste köparen godkännas av styrelsen innan köpet kan godkännas.

Väljer du att överlåta din lägenhet till föreningen måste du skriva ett  "Överlåtelseavtal" med föreningen.

Följande gäller vid en överlåtelse:

§ 1. Köpeskillingens erläggande

Köpeskillingen betalas senast på angiven betalningsdag.

§2. Lägenhetens skick

Lägenheten övertas i befintligt skick. Överlåtaren svarar för att lägenheten på tillträdesdagen är utrymd och rengjort, samt att till lägenheten hörande utrymmen och förråd är avstädade.

Överlåtaren skall senast på tillträdesdagen bortforsla lös egendom som inte ingår i köpet.

Underlåter överlåtaren att göra detta, skall förvärvaren uppmana honom därtill. Om överlåtaren inte har vidtagit rättelse inom 14 dagar efter uppmaning, äger förvärvaren rätt att bortforsla egendomen på överlåtarens bekostnad alternativt tillgodogöra sig egendomen. Företrädare för bostadsrättsföreningen får på överenskommen tid komma in i lägenheten för tillsyn av föreningens egendom.

Uppgift om lägenhetens yta grundas på senast gjorda uppmätning. Ytan kan ha förändrats därefter. HSB/bostadsrättsföreningen ansvarar inte för att angiven yta överensstämmer med verklig yta.

§3. Pantsättning och garanti.

Överlåtaren garanterar att bostadsrätten på tillträdesdagen inte är pantföreskriven.

Överlåtaren garanterar att dispositionsrätten ej heller i övrigt är inskränkt utöver vad som anges i detta avtal.

§4. Övertagande av rättigheter och skyldigheter.

Årsavgift och andra utgifter rörande bostadsrätten betalas av överlåtaren i den mån de avser tiden före tillträdesdagen och för tiden därefter av förvärvaren.

Överlåtaren garanterar att han på tillträdesdagen inte har några skulder till föreningen i anledning av bostadsrättsförhållandet.

Överlåtarens andel i föreningens fonder ingår i överlåtelsen.
Om lägenheten eller del av denna är uthyrd skall överlåtaren - om inte annat överenskommits med förvärvaren i behörig tid säga upp hyresgästen till avflyttning samt se till att avflyttningen sker före förvärvarens tillträde.

§5. Medlemskap i föreningen.

Förvärvaren ansöker härmed om medlemskap i bostadsrättsföreningen per tillträdesdatum med samma rättigheter och skyldigheter som överlåtaren. Förvärvaren är medveten om de rättigheter och skyldigheter som följer an medlemskapet.

Överlåtaren är medveten om att förvärvaren inte får flytta in i lägenheten innan styrelsen har fattat beslut om medlemskap i  bostadsrättsföreningen.

Överlåtarens och förvärvarens personuppgifter kommer att databehandlas och användas i HSB Skånes medlemsregister och bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning. Styrelsen kan för sin bedömning inhämta kreditupplysningar.

§6. Skadestånd.

Skulle part inte fullgöra sina åtagande enligt detta avtal, äger motparten rätt till skälig ersättning. Skulle åsidosättande vara av betydelse, har motparten dessutom rätt att häve avtalet. Vid bedömning av denna ersättnings- och hävningsrätt skall beaktas extraordinära omständigheter, varöver avtalsparten ej kunnat råda.

Vid förvärvarens avtalsbrott regleras överlåtarens ersättning i första hand ur erlagt handpenning. Överstiger överlåtarens skada handpenningen, är förvärvaren skyldig att genast erlägga mellanskillnaden. Understiger skadan handpenningen, skall mellanskillnaden återbetalas till förvärvaren.

§7. Medlemskap i HSB.

Förvärvaren/förvärvarna är informerade om att de skall ansöka om medlemskap i HSB Skåne och att betala en insats till HSB på 500 kr/person (återbetalas vid försäljning om utträde ur HSB Skåne begärs).

§8. Överlåtelseavgift.

Överlåtaren/överlåtarna är informerade om att bostadsrättsföreningen, enligt stadgarna, tar ut en överlåtelseavgift på 2,5% av gällande prisbasbelopp.

§9. Pantsättningsavgift.

Pantsättning kallas det när en lägenhet lämnas som säkerhet för ett lån. Pantsättningsavgiften är 1% av gällande basbelopp och täcker bostadsrättsföreningens administrativa kostnader. Pantförskrivningen måste bl.a. noteras i lägenhetens förteckningen, så att  det framgår att lägenheten är pantförskriven.